www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=4105&kat=5
Kärdla ametnikud jagasid teemasid

28. märtsi linnavalitsuse istungil määrati kindlaks ametnike tööjaotus. Linnapea (Rinno Lige) kompetentsi mahub üldjuhtimine, suhtlemine asutuste, volikogu ja komisjonide ning avalikkusega, linnaesindus ja side maad, merd või õhku mööda. Nõuniku (Tiit Harjak) ülesannete hulka kuulub linna arengu (strateegiline) planeerimine, ettevõtlus, keskkonnakaitse, osalemine erinevates projektides, muinsuskaitse, poliitika, turism, linna välissuhted ja infotehnoloogia. Juta Alevi (osakonnajuhataja) töö teemad haaravad sotsiaalhooldust, tervishoidu, haridust, kultuuri, huviharidust, sporti, teadust, tööhõive probleeme, noorsooküsimusi, mittetulunduslikku tegevust. Mart Kaups (osakonnajuhataja) tegeleb linna eelarvega, linnavara, omandireformi, elamu- ja kommunaalmajanduse, heakorra, teede, energeetika, side, pääste- ja avariiteenustega, korra- ja riigikaitse, linnaarhitektuuri, ehituse, transpordi, liikluskorralduse, monopoolsete ettevõtete hinnakujunduse, üldise majanduspoliitika ja detailplaneeringutega.

Vajadusel asendab linnapead Tiit Harjak, mõlema puudumisel Mart Kaups.

Juta Alevit asendab Mart Kaups, Mart Kaupsi Tiit Harjak ja Tiit Harjakut Juta Alev. Vajadusel asendatakse üksteist eelkõige valitsuse istungil ja volikogul.

Anu Pallas Hiiu Leht 29-03-2001