www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3654&kat=1
Info Kuressaare linnavolikogu istungist

Kuressaare linnavolikogu 21 liikmest osales 22. veebruari istungil 20, oma puudumisest teatas Anton Teras.

Volikogu kinnitas 2001. a eelarve

Istungit alustati tähtsaimast – asuti linnaeelarve III lugemisele. Vastavalt linnaeelarve menetlemise korrale toimub eelarve sisuline menetlemine II lugemise lõpuni ja sellest peeti ka kinni. Volikogu liikmetele oli esitatud muudatuste ja täiendustega terviklik projekt, sisulisi muudatusi ei esitatud ja 2001. a linnaeelarve kinnitati ühehäälselt. Linnaeelarve kogumaht on 99 854 600 krooni. Traditsiooniliselt on suurim tuluallikas füüsilise isiku tulumaks, kust planeeritakse laekuvat 46 040 000 krooni ja suurim kuluvaldkond on haridus summas 60 780 000 krooni.

Saaremaa Ühisgümnaasium sai uue põhimääruse

Esimesena linnas päevast haridust andva koolina sai SÜG endale kehtivatele õigusak- tidele vastava põhimääruse, eelmine pärines 1993. aastast. Märkimisväärseid ümber -korraldusi uus põhimäärus kaasa ei too, pigem kirjeldab ära olemasoleva olukorra. Kooli ettepanek oli, et põhimäärus eristaks SÜGi teistest eesti gümnaasiumidest, andes talle oma näo. Nii võeti kohustuslike sätete kõrval teksti pisut kooli ajalugu, kirjutati lahti kooli visioon “Saaremaa Ühisgümnaasium – ja saadki hakkama” ning visandati kooli missioonlause “Söanda olla tark.” Linnavolikogu aktsepteeris projekti ja koos mõnede parandustega kiitis põhimääruse heaks.

Kehtestati pedagoogide palgakorralduse alused

Teatavasti andis riik 2001. aastast munitsipaalüldhariduskoolide pedagoogide töö tasustamise ülesande omavalitsustele. Sellega lisandus linnaeelarvele vastav riigi toetusfondi osa summas ligi 20,2 miljonit krooni. Sisse on planeeritud ka 15%-line palgatõus. Kvalifikatsiooninõuetele vastava ja atesteeritud kõrgharidusega nooremõpetaja alampalk oleks 4300 krooni, õpetajal 4600 krooni, vanemõpetajal 5230 krooni ja õpetaja-metoodikul 6340 krooni. Määruses ettenähtud alustel on lubatud lisatasu maksta kuni 50% kuupalgamäärast kuus. Et Kuressaare on suhteliselt heas seisus seoses õpilaste suure arvuga, on kõigile õpetajatele miinimumpalk garanteeritud. Volikogu võttis määruse vastu.

Arutati Kuressaare linna jäätmekava

Linna jäätmekava aastateks 2001-2005 koostamine ja arutamine toimus koos novembris 2000. a kinnitatud linna arengukavaga, kuid volikogule esitamiseks saadi projekt valmis alles selleks istungiks. Projekti koostas tunnustatud keskkonnateadlane Juhan Ruut. Et tegemist on sisult olulise ja mahuka dokumendiga, millega nii asjast huvitatud linnakodanikud kui ka volikogu liikmed peaksid põhjalikumalt tutvuma, otsustas volikogu dokumendi jätta II lugemisele märtsikuus.
Jäätmekava on tutvumiseks välja pandud linnavalitsuse infolauas ja täiendusi-ettepanekuid oodatakse kuni 12. märtsini volikogu kantseleisse.

Kinnitati munitsipaalvara müügi nimekiri

Volikogu andis loa 2001. a müüki panna Lossi tn 5 ja Lossi 13 majavaldused, Pikk tn 2 ja 4 kinnistud ning AS Eesti Veevärk 82 aktsiat (aktsia nimiväärtus 1000 krooni). Müügi korraldamisega tegeleb linnavalitsus.

Linnavolikogu otsustas heaks kiita linna osaluse suurendamise AS-is Kuressaare Jahisadam.

Muudeti korteriüüri piirmäära kehtestavat määrust, kuid mitte üüri piirmäära meie linnas, mis on endiselt 6 kr/m2. Muudatus tulenes elamuseaduse muudatusest, mis puudutab tagastatud majade üürnikke: kui omanik on eluruumi renoveerinud, viies elanikud ajutiselt välja, siis linnas kehtestatud korteriüüri piirmäära enam ei pea arvestama.

Volikogu andis järelevalve volitused

Volikogu andis volitused linnaarst Kaalep Koppelile, linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajale Argo Kirsile ja kordnik Ain Sepale tubakaseaduse rikkumise kohta protokolli koostamiseks. Samuti anti AS Kuressaare Veevärk juhatuse liikmele Mait Pärdile volitused ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse nõuete rikkumise kohta protokolli koostamiseks. Mõlemaid õiguserikkumisi arutab halduskohus.

Kehtestati detailplaneeringud

Volikogu otsustas kehtestada järgmised detailplaneeringud: Hariduse 31; Jõe ja Papli tänava ning Põduste jõe vaheline ala; Garnisoni, Rootsi, Rohu ja Väljaku tänava vaheline ala; Tolli tn 12; Varju tn 3; Pihtla tee 28; Põduste jõe, Heina ja Luha tänava piirkond; Pikk-Ringtee vaheline ala. Samuti otsustas volikogu taotleda munitsipaalomandisse Tallinna 79 asuva äriotstarbelise maakrundi suurusega 6716m2.

Järgmine linnavolikogu istung on planeeritud 22. märtsile.

Irene Valge, linnavolikogu kantselei juhataja Meie Maa 28-02-2001