www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=3198&kat=1
Linnavolikogus

Kuressaare linnavolikogu uue aasta esimesel istungil 25.jaanuaril, osales 16 volikogu liiget.

Linna üldplaneeringu vastuvõtmist ja avalikku väljapanekut korratakse

Kui volikogu möödunud aasta juunis esmakordselt üldplaneeringu projekti vastu võttis (mitte kehtestas), siis oli lõplikult lahendamata vaidlus kavandatavas liiklusskeemis peamiselt seoses Uue tänavaga. Tänaseks on liikluse osa üldplaneeringus muudetud ja Uuel tänaval ei ole enam jaotustänava funktsiooni. Niisugust muudatust võib käsitleda ka põhilahenduste muutmisena.

Seetõttu tuleb planeerimis- ja ehitusseaduse järgi korrata üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toiminguid. Sellekohane otsus võeti vastu.

Volikogu otsustas kehtestada Väljaku tn 6 ja Veski tn 9 (endine kaubabaas) detailplaneeringud.

2001. a. linnaeelarve II lugemine näitas head koostööd

Teatavasti on eelarve II lugemine see ajahetk, kus lõpetatakse eelarve muudatusettepanekute menetlemine.

Linnavalitsus oli esitanud muudatusettepanekuid kogumahus ligi 21 milj. Enamusel volikogu komisjonidest ametlikke muudatusi polnud, sest eelarve koostamise ja arutelu etapis tehtud koostöö tagas soovitud tulemuse eelarvenumbrites.

Hariduskomisjoni konkreetsed ettepanekud leidsid projekti koostaja põhimõttelise toetuse ja linnavolikogu, kinnitanud muudatused, lõpetas linnaeelarve II lugemise.

Volikogu otsustused seoses linna varaga

Esmalt otsustati Karja 2-4 asuv vaba eluruum tunnistada erastamisele mittekuuluvaks ning seejärel anda see üürile sotsiaalkorterina.

Volikogu kiitis heaks linnavalitsuse ettepaneku sõlmida AS Arco Vara Saare Bürooga infokeskuse-raamatukogu rajamise projekti realiseerimiseks 10-aastase tähtajaga kasutusvalduse leping.

Lepingu võib lõpetada ka ennetähtaegselt, kui linnavalitsus leiab varem vahendid kinnisvarafirma poolt tehtud Kultuurikeskuse juurdeehitise maksumuse hüvitamiseks.

Pöörati tähelepanu tubakaseaduse nõuetele

Volikogu kuulas ära sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe Hannes Haaveli informatsiooni 1.jaanuarist k.a. kehtima hakanud tubakaseaduse nõuetest. Leiti, et volikogu peaks kasutama seadusega antud võimalust ja andma volikogu volitused ametiisikutele seaduse nõuete täitmise kontrollimiseks meie linnas.

MM Meie Maa 27-01-2001