www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=30026&kat=1
Geoloogiakeskus auditeerib Saaremaa turbavarusid

OÜ Eesti Geoloogiakeskus võtab peagi ette Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja Viljandimaa mahajäetud turbatootmisalade revisjoni.

Üldgeoloogiline uurimistöö 3. etapp viiakse läbi kokku ligi 4500 hektaril, millest Saaremaale jääb ligi 282. Tööga tahetakse saada ülevaade mahajäetud freesväljakute jääkvaru suurusest ja kvaliteedist ning selgitada välja võimalused väljakutel turbakaevandamise jätkamiseks.

Eesti geoloogiakeskuse rakendusgeoloogia ja maavarade osakonna juhataja Rein Ramst märgib uurimistöö loa taotluse seletuskirjas, et keskkonnaregistri maavarade nimistu andmeil on umbes sajal Eesti turbamaardlal kokku üle 8000 hektari mahajäetud freesväljakuid.

Neist suur osa võeti aastakümneid tagasi kasutusele ilma geoloogilisi uuringuid tegemata ning andmed tootmisest väljalangemise aja ja põhjuste kohta on puudulikud.

“Turba kaevandamise jätkamine selleks sobivatel mahajäetud väljakutel on majanduslikult otstarbekas ning järgib turbavaru säästliku kasutamise põhimõtet,” osutab Ramst.

Mahajäetud turbatootmisalad on juba kaardistatud kaheksas Eesti maakonnas, Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja Viljandimaal võetakse tööd ette 2007. aastal. Selleks töötatakse läbi hulk kaardimaterjali ja välitööde käigus puuritakse maapinda mitusada viie meetri sügavust puurauku.

Andres Sepp Meie Maa 11-06-2007