www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=28798&kat=5
HOL-i volikogu koosolekult

Esmaspäeval, 5. märtsil toimus Emmaste vallamajas Hiiumaa omavalitsuste liidu (HOL) volikogu koosolek. Päevakord oli traditsiooniliselt pikk ja teemaderohke.

Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Agu Kohari tutvustas poebussiga seonduvat. Klientide soovil käivitati 2005. aastal teine rändkauplus, kuid nüüd, vaadates tagasi 2006. aasta tulemustele, tõdeb ühistu, et otsus oli kõrge riskiga ja vale. Rändkauplused kandsid 2006. aastal mitusada tuhat krooni kahjumit. Samas on teenuse mahu vähendamisel sotsiaalne mõõde ning just seetõttu pöördus ühistu omavalitsuste poole.

Üks võimalikest arengutest on teenuse pakkumine taas vaid ühe rändkauplusega. HTÜ juhataja tutvustas Lõuna-Viljandimaa praktikat, kus omavalitsused toetavad rändkaupluse käigushoidmist. Teema on mõtlemiseks-arutamiseks nii omavalitsusjuhtidele kui ka ühistu liikmetele õige pea algavatel HTÜ piirkondlikel koosolekutel.

Maavanem Hannes Maasel tegi HOL-i juhatajale Jüri Lauterile ettepanku nimetada üks liige maakonna kultuuripärandi kaitse komisjoni koosseisu. HOL nimetas oma esindajaks Pühalepa vallavanema Ants Orava, põhjendusega, et Suuremõisas asub Hiiumaa suurim kaitset vajav objekt – Suuremõisa loss.

Maavanema nõunik Reet Kokovkin tutvustas Euroopa merealade Rohelist Raamatut ja B7 tegevust, kajastamaks selles merepoliitika dokumendis Läänemere saarte elanike ootusi. Praeguseks on Euroopa Liidu dokumentides olemas vaid saarte mõiste, kuid puudub õiguslik regulatsioon, mis tagaks saartele ning rannikualadele nende geograafilistest iseärasustest tulenevalt vajaliku suurema tähelepanu.

Kärdla ühisgümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa rääkis kesktaseme hariduse võimalikust ümberkorraldamisest Hiiumaal. Teema aktuaalsus on tingitud eelkõige laste arvu vähenemisest. Kui 2005. aastal oli Hiiumaal 204 9. klassi õpilast, siis madala sündivuse tõttu langeb see arv lähiaastatel oluliselt, seepärast tuleks kogu keskastme õpe koondada ühe juriidilise isiku korraldada, milleks võiks olla omavalitsuste asutatud sihtasutus. HOL-i volikogu pidas probleemikäsitlust vajalikuks ning pakutud lahendust sobivaks ning otsustas teemaga edasi tegeleda.

Eelmisel aastal HOL-i volikogu poolt välja kuulutatud repressioonides langenud hiidlastele pühendatud mälestusmärgi ideekonkurss lõppes edukalt. HOL tunnustas ˛ürii tegevust ja kinnitas ˛ürii otsuse. Ümbrike avamisel selgus, et võidutöö “Päevasaar” autorid on Elo Liive ja Maris Kerge. I koha töö “Tau” autoriks osutus Mati Karmin, II koha töö “Hiid” autoriks Jaak Soans ning III koha töö “Mõte” autoriks Marje Randma. Mälestusmärk soovitakse rajada Kärdla kiriku lähedale.

HOL-i volikogu vaatas läbi mitmed laekunud rahataotlused. Osalise rahalise toetuse sai Hiiumaa põllupidajate võitlus oma huvide eest.

Vaadati läbi HOL-i käesoleva aasta eelarve ja peeti aru HOL-i üldkoosoleku toimumise aja üle. Jüri Lauter andis ülevaate, mis etapis on Hiiumaa omavalitsuste ühtsete avaliku- ja heakorraeeskirjade koostamine. Varsti peaks need jõudma omavalitsustesse arutlusele.

Kõrgessaare vallavanem Jaanus Valk käsitles jäätmemajanduse teemasid: ohtlike jäätmete kogumist 2007. aastal, Hiiumaa ühtset olmejäätmete käitlust, OÜ Hiiumaa Prügila tegevust.

AS EMT võrguplaneerimise ja -arenduse osakonna juhataja Ermo Polma andis ülevaate mobiiltelefoni toimimise tehnilistest erisustest ja firma arenguplaanidest, tagamaks side olemasolu ka kriisiolukordades.

JÜRI LAUTER, HOL-i juhataja Hiiu Leht 09-03-2007